tr?id=188631522951043&ev=PageView&noscript=1 营业中断保险

营业中断保险

关于营业中断

赔偿因营业中断造成的实物资产损失,但保单中特别列明的资产损失除外。

当火灾或其他保险风险致使您的营业中断,我们助您承担经济损失。 营业中断计划可以补偿您收入和财务支出方面的损失,助您重建或修复您的企业。

联系我们

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input